Felhasználói feltételek

Üdvözöljük a KeVa oldalon!

A felhasználási feltételek módosításának lehetősége

A KeVa fenntartja a jogot, hogy jelen felhasználási feltéteket a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával – azaz a KeVa-szolgáltatásba történő belépéssel – elfogadja a módosított felhasználási feltételeket.

A szolgáltatás

A szolgáltatás jelenti a keva.hu alatt elérhető keretrendszert beleértve annak összes szolgáltatását és funkcióját, továbbá a keva.hu-n történő megjelenítésre képes eszközök igénybe vételét.

A szolgáltatást a KeVa nyújtja, mellyel kapcsolatban ön megértette és elfogadja az alábbiakat: (a) a KeVa-t haladéktalanul értesíti a felhasználói azonosítóval történő minden jogosulatlan használatról; (b) az Ön szerződéskötési képessége nem korlátozott; (c) hozzájárul ahhoz, hogy a KeVa kérése alapján bizonyos, korlátozott információt nyújt magáról (amely információnak időszerűnek, teljesnek és a valóságnak megfelelőnek kell lennie); és (d) ezt az információt fenntartja és frissíti annak érdekében, hogy időszerű, teljes és a valóságnak megfelelő legyen.

A KeVa fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül törölje azon felhasználókat, akik bármely más személy nevével, képmásával vagy más személyes információjával visszaélnek, különösen, ha a felhasználó által a KeVa-szolgáltatáson keresztül megjelenített tartalom:

  • védjegyet sért
  • mai vagy történelmi – magyar vagy külföldi – közszereplő, közismert ember neve, kivéve, ha ez a felhasználó anyakönyvezett neve.
  • más személy jogos és méltányolható érdekeit sértő név
  • obszcén vagy trágár kifejezés
  • rasszista, mások vallását, nemzeti, nemzetiségi, szexuális vagy politikai és világnézeti hovatartozását gyalázó, sértő kifejezés és magatartás
  • burkolt vagy nyílt reklámhordozónak tekinthető

Jelen szolgáltatást csak természetes magánszemélyek vehetik igénybe.

14 éven aluli természetes magán személyek a szolgáltatást csak szülői engedéllyel vehetik igénybe.

A KeVa nem tartozik felelősséggel ezen kötelezettség nem teljesítésével okozott hiányért vagy károkért. Ezt meghaladóan Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy valamennyi felhasználó adatait, beleértve az Önéit is, a KeVa összegyűjtse, felhalmozza és névtelenül a KeVa-rendszerébe integrálja valamint az így az öntől és más felhasználóktól összegyűjtött adatokat anonim statisztikai és analitikus bejelentési célokra felhasználja. Megértette és hozzájárul ahhoz, hogy ettől eltérő rendelkezés hiányában a KeVa semmilyen módon nem kontrollálja, ellenőrzi vagy nem hagyja jóvá az információt a KeVa-n. A KeVa keretrendszerén belül az egyes funkciók és szolgáltatások különböző adatkezelés szabályokat alkalmazhatnak, mely adott szolgáltatás illetve funkció igénybevételekor a felhasználót tájékoztatja/hozzájárulását kéri.

A KeVa fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatást bármely felhasználó felé megtagadja.

Felhasználói magatartás

Ön beleegyezik abba, hogy felelősségteljes magatartást tanúsít, és más felhasználókkal és tagokkal szemben tiszteletteljesen viselkedik.

Ezen feltételek elfogadásával beleegyezik abba, hogy a szolgáltatást nem használja más tagok zaklatására, rágalmazásra, becsületsértésre, az emberi méltóság és az egyenlőség alkotmányos elvének megsértésére vagy más módon más felhasználók személyiségi és egyéb jogainak megsértésére. A KeVa fenntartja a jogot, hogy törölje vagy korlátozza azokat a felhasználókat, illetve felfüggessze azokat a funkciókat, akik vagy amelyek használatával más egyéneket zaklattak a szolgáltatáson keresztül megjelenített tartalmakkal vagy bármely más nyilvános felületen vagy módon.

Tartalom

Ön teljes mértékben felelős azért a tartalomért, amit a KeVa-szolgáltatás keretrendszerén belül elhelyez vagy a KeVa-szolgáltatás felületén megjelenít.

A KeVa automatikusan nem ellenőrzi a felhasználók által elhelyezett, megjelenített, közzétett tartalmakat. A KeVa mint közvetítő szolgáltató nem felelős a továbbított információért.

Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy a KeVa minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat, vagy anyagokra történő hivatkozást (linket), amelyeket a kizárólagos döntési jogkörében jogellenesnek, más személyiségi jogába ütköző, tisztességtelennek, fenyegetőnek, becsületsértőnek, rágalmazónak, obszcénnek vagy egyébként kifogásolhatónak talál.

Ön megértette és hozzájárul ahhoz, hogy a KeVa minden értesítés nélkül eltávolítsa az olyan anyagokat vagy anyagokra történő hivatkozást (linket), melyek megsértik vagy megszegik bármely fél szellemi alkotáshoz fűződő jogát, szerzői és szomszédos vagy egyéb tulajdonosi jogát vagy a jelen felhasználási feltételekben foglalt rendelkezéseket. Ezekben az esetekben a KeVa minden értesítés nélkül törölheti a felhasználót.

Szavatosság kizárása

A KeVa és annak tulajdonosa, társvállalatai, használatba adói, partnerei, beszállítói, tanácsadói és ügynökei kizárnak bármely és minden felelősséget a KeVa-szolgáltatáson elhelyezett információk vagy anyagok hitelességéért, tartalmáért, teljességéért, jogszerűségéért, megbízhatóságáért, működőképességéért vagy rendelkezésre állásáért. A KeVa kizár bármely és minden felelősséget az egyes tagok és fejlesztők által tanúsított magatartásért különösen az egyes alkalmazásokon keresztül vagy által tanúsított magatartásokért.

A KeVa-szolgáltatás keretrendszerében vagy az azon keresztül elérhető és/vagy megjelenített szolgáltatások, termékek, funkciók és minden anyag, információ minden szavatosság nélkül, „ahogy vannak”, úgy bocsáttatnak rendelkezésre.

Ön beleegyezik abba, hogy a KeVa-szolgáltatást és a KeVa-szolgáltatás keretrendszerén belül megjelenített alkalmazásokat kizárólag a saját kockázatára használja, és elfogadja, hogy a KeVa nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért.

Felek a Szerződéssel kapcsolatosan felmerülő vitájukat elsősorban békés úton, tárgyalásokkal kívánják egymással rendezni. Amennyiben a tárgyalások kezdetét követő 30 napon belül a Felek nem jutnak megegyezésre, úgy a Felek a Szerződéssel kapcsolatos jogvitára a helyi bíróság hatáskörébe tartozó perekre kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességét, illetőleg a megyei bíróság hatáskörébe tartozó perek esetében pedig a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény illetékességi szabályai az irányadóak.

A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges jelszó védelmének az érdekében. A Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, mely bejelentkezési azonosítójának, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.

Kártalanítás, kártérítés

Ön beleegyezik abba, hogy a KeVa-t kártalanítsa minden harmadik személy részéről felmerülő igénnyel szemben, amely az Ön KeVa-szolgáltatás használatával függ össze vagy abból ered, ideértve bármely természetű vagy fajtájú követelést, költséget, ami bármely igényből, hiányból, kárból (tényleges és következményes), perből, ítéletből, peres eljárás költségéből és ügyvédi költségből ered. Ezekben az esetekben a KeVa írásban értesíti önt az igényről, perről vagy eljárásról.

Nemzetközi használat

Az internet globális természetéből fakadóan Ön hozzájárul ahhoz, hogy az interneten minden, a felhasználói magatartásra és elfogadható tartalomra vonatkozó helyi szabályt betart. Ön tudomásul veszi azt, hogy minden személyes adatot, információt és felhasználó által létrehozott tartalmat Magyarország területén, az Európai Unióban kontrollálnak, dolgoznak fel és tárolnak.

A KeVa-szolgáltatás keretrendszerében vagy az azon keresztül elérhető és/vagy megjelenített szolgáltatások, termékek, funkciók és minden anyag, információ minden szavatosság nélkül, „ahogy vannak”, úgy bocsáttatnak rendelkezésre.